×

We’ve noticed that you’re using an unsupported browser,
which may result in pages displaying incorrectly.

For a better viewing experience, we recommend upgrading to the latest browser version of:

Skip to main content
You're viewing content for QLD. Change QLD
Menu
Call No Win. No Fee.* Call 1800 555 777
1800 555 777
You're viewing content for QLD. Change QLD

Việt Ngú Vietnamese

Submit an enquiry below to speak with our Vietnamese Lawyers

Chúng tôi có thể nói ngôn ngữ của quý vị

Trong 80 năm qua công ty Slater and Gordon đã từng giúp cho những thân chủ từ nguồn gốc văn hóa không nói tiếng Anh, đáp ứng các nhu cầu cố vấn luật pháp của họ.

Chúng tôi quyết tâm giúp đỡ quý vị và gia đình để được sự cố vấn luật pháp phù hợp, khi quý vị cần và bằng ngôn ngữ của quý vị.

Đường dây Đa Ngôn Ngữ Giúp đỡ về Luật Pháp của Slater and Gordon sẽ giúp quý vị và gia đình tìm thông tin luật pháp bằng ngôn ngữ của quý vị. Để sử dụng dịch vụ nầy, chỉ cần gọi số 1800 659 905.

Chúng tôi có các chuyên viên tư vấn biết nói nhiều ngôn ngữ và họ có kinh nghiệm để giúp quý vị bàn thảo vụ kiện của mình.  Nếu lúc quý vị gọi không có một chuyên viên tư vấn để nói chuyện với quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị, thì họ sẽ gọi lại quý vị một khi họ có thời gian hoặc họ sẽ tìm một thông dịch viên trên điện thoại để giúp quý vị.

Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỏi chi tiết vấn đề của quý vị và có thể sắp xếp để quý vị liên lạc với một người của đội ngũ nhân viên luật pháp người tốt nhất trợ giúp quý vị. Nếu chúng tôi không giúp được quý vị, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết của người giúp được quý vị.

Slater and Gordon cung cấp các Dịch Vụ Luật Pháp sau đây:

Luật Bồi Thường

 • Luật về A-mi-ăng
 • Đơn Bồi Thường Tai Nạn Xe Cộ
 • Đơn Bồi Thường Tai Nạn Lao Động
 • Đơn Bồi Thường Tai Nạn Nỏi Công Cộng
 • Quỹ Hưu Trí và Bảo Hiểm 
 • Luật Y Khoa
 • Luật Quân Đội
 • Luật Comcare

Thông Luật

 • Luật Gia Đình
 • Dịch vụ Chuyển Nhượng Tài Sản
 • Di Chúc và Tranh Chấp về Di Chúc
 • Lập Kế Hoạch Di Sản và Chứng Thực Di Chúc
 • Luật Hình Sự
 • Cẩu Thả Chuyên Nghiệp 
 • Kiện Tụng và Giải Quyết Tranh Chấp 
 • Luật Phỉ Báng 
 • Kiện Tập Thể

Slater and Gordon cung cấp dịch vụ trong trường hợp Không Thắng – Không Tính Phí* cho tất cả các lĩnh vực luật bồi thường.

Để xem danh sách hơn 70 văn phòng khắp nơi ở Úc của chúng tôi, hãy vào: https://www.slatergordon.com.au/contact/our-offices

*Điều kiện được áp dụng. Không tính phí tổn của bên kia.

Nhân viên nói tiếng Việt của chúng tôi:

Thanh Lee

(02) 8267 0647 Send email

Lien Pham

(03) 9918 9735 Send email